KONTAKT TELEFONICZNY:
Tel: 32 643 30 39 Tel: 516 370 330  Tel: 500 010 030

ID kancelarii E-Sąd : 1193

Skrzynka ePUAP: /KS_OLKUSZ_IV

Linki

Zbiór przydatnych linków 

RODO

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu Natalię Gretschel

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych oraz Ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.

  Administratorem jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu Natalia Gretschel mający siedzibę w Olkuszu przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego 61 – jako funkcjonariusz publiczny odpowiada za wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 22 marca 2018r. . o komornikach sądowych i egzekucji. Z administratorem można skontaktować się poprzez:

e-mail: olkusz@komornikid.pl , komornik.olkusz@wp.pl
telefonicznie – 32 643-30-39, 516-370-330
pisemnie na adres siedziby administratora : Olkuszu przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego 61

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu Natalia Gretschel otrzymała dane osobowe w ramach wykonywania ustawowych zadań nałożonych na komornika sądowego w Olkuszu , a także w związku z realizacją zawartych umów. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych oraz Ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu Natalia Gretschel otrzymuje dane osobowe od wierzycieli i innych osób trzecich a także ze źródeł publicznych.

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu Natalia Gretschel stronom oraz uczestnikom postępowania egzekucyjnego, postępowania zabezpieczającego oraz w ramach wykonywanych innych czynności do których upoważniony jest komornik z mocy ustawy a także urzędom, instytucjom uczestniczącym w postępowaniach prowadzonych w ramach czynności wykonywanych z mocy w/w ustaw. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu Natalia Gretschel także podmiotom przetwarzającym, realizującym na rzecz administratora danych zadania m.in. w zakresie obsługi księgowej czy informatycznej.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu Natalia Gretschel będzie przechowywać dane przez okres, w którym komornik zobowiązany jest do zachowania danych na podstawie obowiązujących przepisów. Okres przechowywania akt spraw prowadzonych przez komornika jest wskazany w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2011 r. w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych (Dz.U.2016.370 t.j.).

Przetwarzanie Pani/Pana danych przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu Natalia Gretschel może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

Informuję, że jeżeli Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu Natalia Gretschel posiada Pana/Pani dane osobowe, w każdej chwili możliwe jest żądanie do nich dostępu, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Jednakże, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu Natalia Gretschel może odmówić wykonania żądania, jeżeli przetwarzania danych osobowych wymagają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Osoba, której dane dotyczą ma prawo, jeżeli uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r., złożyć skargę w związku z przetwarzaniem przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu Natalia Gretschel danych osobowych do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – 00-193 Warszawa Ul. Stawki 2.

W przypadku przetwarzania przez Kancelarię Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu Natalia Gretschel danych osobowych na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie poprzez przesłanie takiej informacji na adres e-mail kancelarii, telefonicznie lub pisemnie na adres kancelarii. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

W jaki sposób wszcząć postępowanie egzekucyjne ?

W celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego wierzyciel na piśmie, ustnie do protokołu w kancelarii komornika lub za pośrednictwem portalu EPU ( Elektroniczne Postępowanie Upominawcze ) składa wniosek o wszczęcie postępowania. Wniosek powinien zawierać :

 • wskazanie stron postępowania tj. dłużnika i wierzyciela (imiona, nazwiska, miejsce zamieszkania, numery PESEL lub NIP , w przypadku osób prawnych numer Regon , NIP lub KRS)
 • wskazanie  świadczeń pieniężnych, jakie ma wyegzekwować komornik.
 • oznaczenie komornika sądowego, do którego wniosek jest kierowany
 • wniosek egzekucyjny musi zostać podpisany przez wierzyciela lub jego pełnomocnika, Jeżeli jest ustanowiony pełnomocnik  koniecznym jest załączenie do wniosku stosownego pełnomocnictwa.
 • do składanego wniosku należy dołączyć oryginał tytułu wykonawczego

 

Komornik domaga się kwoty wyższej niż miałem do zapłaty ?

Z reguły egzekucja obejmuje nie tylko należność główną (główny dług), ale także liczone zgodnie z umową (orzeczeniem sądu) należne wierzycielowi odsetki, jak również koszty uzyskania przez niego tytułu wykonawczego, takie jak: koszty procesu, koszty zastępstwa pełnomocnika (adwokata lub radcy prawnego), koszty nadania klauzuli wykonalności oraz koszty komornicze, na które składają się: opłaty komornicze (art. 18 i następne ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych, dalej: ukk) i wydatki komornika sądowego (art. 5 i następne tejże ustawy). Ponadto wierzyciel ma prawo zaliczać wpłaty dłużnika najpierw na poniesione koszty, następnie na odsetki, a dopiero na końcu na należność główną (art. 451 kc i art. 1026 § 2 kpc). Przy wpłatach Komornik Sądowy ściąga opłatę stosunkową proporcjonalnie do wysokości dokonanej wpłaty (art. 21 ust. 1 ukk), która to opłata stanowi należność publicznoprawną-dochód budżetu państwa (art. 149 ust. 1 i 2 uks).
Dopiero pełna spłata całości zadłużenia wraz z kosztami komorniczymi powoduje zakończenie sprawy wskutek zapłaty.

Czy komornik może wejść na posesję , do mieszkania lub do domu pod nieobecność właściciela?

Tak, komornik ma prawo wejść na posesję lub do domu właściciela pod jego nieobecność.
Zgodnie z przepisem art. 814 kpc, jeżeli cel egzekucji tego wymaga, komornik zarządza otworzenie mieszkania oraz innych pomieszczeń i schowków dłużnika, jak również przeszukuje jego rzeczy, mieszkanie i schowki. Gdyby to nie wystarczyło, komornik może ponadto przeszukać odzież, którą dłużnik ma na sobie. Komornik może to uczynić także wówczas, gdy dłużnik chce uczestniczyć w czynnościach lub gdy zachodzi podejrzenie, że chce ukryć przed egzekucją przedmioty, które ma przy sobie.
Komornik może skorzystać z pomocy dodatkowych osób, np. ślusarza w celu otwarcia pomieszczeń dłużnika.

Kto może kupić mienie zajęte przez komornika ?

Przepisy prawne nie określają kto może kupić mienie zajęte przez komornika, wystawione na licytacji komorniczej. Wskazują jednak osoby, które nie mogą brać udziału w przetargu. W licytacji nie mogą uczestniczyć:

 • dłużnik
 • komornik
 • małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo dłużnika lub komornika,
 • osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym (np. pracownik kancelarii komornika prowadzącego licytację)
 • licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji (np. osoba, która wygrała licytację, ale nie zapłaciła wymaganej ceny).

W przypadku licytacji nieruchomości nie mogą w niej uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość na terytorium RP tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Co grozi za wyprowadzenie ( sprzedaż / zbycie ) majątku w trakcie trwania postępowania egzekucyjnego ?

Art.  300.  [Udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia wierzyciela]
§  1.

Kto, w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§  2.

Kto, w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku zajęte lub zagrożone zajęciem, bądź usuwa znaki zajęcia,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§  3.

Jeżeli czyn określony w § 1 wyrządził szkodę wielu wierzycielom, sprawca

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

 

Czym jest tytuł wykonawczy ?

Tytułami wykonawczymi co do zasady są orzeczenia Sądowe (wyroki, postanowienia, ugody, nakazy zapłaty, akty notarialne), zaopatrzone w klauzulę wykonalności.

Zgodnie z art.776 k.p.c. Komornik Sądowy nie może prowadzić postępowania egzekucyjnego bez oryginału tytułu wykonawczego. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Tytułami egzekucyjnymi są również orzeczenia sądów państw członkowskich UE, ugody zawarte przed takimi sądami lub zatwierdzone przez takie sądy oraz dokumenty urzędowe sporządzone w państwach członkowskich UE, opatrzone w tych państwach zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego.

 Czy dłużnik jest zobowiązany do  złożenia wykazu majątku  ?

Złożenie wykazu majątku przez dłużnika. § 1. Dłużnik składa komornikowi, na piśmie lub ustnie do protokołu, wykaz majątku wraz z oświadczeniem o jego prawdziwości i zupełności pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (art. 233 k.k.).
Stosownie do art. 8011 § 2 przepisy art. 913 § 1, art. 916, art. 917, art. 9181, art. 919 oraz art. 1053 § 2 stosuje się odpowiednio, z tym że postanowienie o ukaraniu dłużnika grzywną wydaje komornik. O przymusowym doprowadzeniu dłużnika albo zastosowaniu aresztu nieprzekraczającego miesiąca orzeka sąd na wniosek komornika.
Stosownie do art. 916 kpc w związku art. 8011 § 2 kpc jeżeli dłużnik bez usprawiedliwionej przyczyny nie stawi się do komornika w celu złożenia wykazu lub przyrzeczenia albo stawiwszy się wykazu nie złoży lub odmówi odpowiedzi na zadane mu pytanie albo odmówi złożenia przyrzeczenia, komornik może skazać go na grzywnę (w kwocie do pięciu tysięcy złotych art. 163. § 1 kpc) lub wnioskować do sądu o przymusowe doprowadzenie, a sąd może zastosować areszt nieprzekraczający miesiąca, z uwzględnieniem art. 276 § 2.

Skąd czerpać informacje o licytacjach?

Komornik dokonując tzw. obwieszczenia o licytacji nieruchomości ma obowiązek ogłosić to co najmniej dwa tygodnie przed jej terminem w budynku sądowym i w lokalu organu gminy właściwych miejscem położenia nieruchomości. Oznacza to, że na tablicy ogłoszeń w Sądzie, czy Urzędzie Gminy możemy sprawdzać, jakie nieruchomości będą wystawiane na publiczną licytację.

Komornik ma też obowiązek zamieszczać ogłoszenia na prowadzonym przez Krajową Radę Komorniczą portalu internetowym www.licytacje.komornik.pl. Jest to największy w Polsce, sprawnie funkcjonujący portal, posiadający szerokie możliwości wyszukiwania, np. po rodzaju nieruchomości, czy miejsca jej położenia ( miasta/ regiony), a nawet datami (od licytacji z najwcześniejszymi/ najstarszymi terminami).

Świadczenia nie podlegające zajęciu ?

 Wedle znowelizowanej ustawy z 2004 roku komornik nie jest uprawniony do zajęcia zasiłków otrzymywanych z MOPS. W nowelizacji tej znalazł się również spis innych świadczeń, które także nie mogą zostać objęte egzekucją komorniczą. Do świadczeń tych zaliczają się między innymi świadczenia wychowawcze, takie jak 500+ czy dodatek rodzinny, świadczenia porodowe, zasiłki dla opiekunów, świadczenia integracyjne, alimenty, świadczenia pochodzące z ośrodka pomocy społecznej oraz świadczenia dla sierot.

Czym jest świadczenie z funduszu alimentacyjnego i kiedy jest wypłacane ?

Jest to świadczenia wypłacane na dziecko jeśli jeden z rodziców dziecka nie płaci alimentów. Świadczenie wypłaca gmina właściwa ze względu na zamieszkanie dziecka. Wysokość świadczenia uzależniona jest od wysokości zasądzonych alimentów, jednak nie może być wyższa niż 500 zł na dziecko. Jeśli sąd zasądził 100 zł – tyle otrzymasz świadczenia z funduszu, jeśli masz zasądzone 800 zł na dziecko – otrzymasz maksymalną kwotę świadczenia – tzn. 500 zł.

Fundusz alimentacyjny wypłaci środki, jeśli:

 • dochód na jedną osobę w rodzinie nie będzie wyższy niż 900 zł,
 • alimenty zostały przyznane przez sąd, ale komornik nie potwierdził skutecznej egzekucji alimentów od rodzica,
 • alimenty zostały przyznane przez sąd dziecku, a nie byłemu współmałżonkowi,
 • dziecko, któremu zostały przyznane alimenty, nie ukończyło 18. roku życia, a jeśli kontynuuje naukę, to nie przekroczyło 25. roku życia.

Warunkiem jest więc zasądzenie alimentów (wyrok/ugoda). Komornikowi wystarczą 2 miesiące – by stwierdzić, czy egzekucja jest bezskuteczna. W miesiącu, w którym otrzymasz zaświadczenia komornika potwierdzające, że alimenty nie są płacone – można złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego we właściwym urzędzie .

Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.