KONTAKT TELEFONICZNY:
Tel: 32 643 30 39 Tel: 516 370 330  Tel: 500 010 030

ID kancelarii E-Sąd : 1193

Skrzynka ePUAP: /KS_OLKUSZ_IV

Linki

Zbiór przydatnych linków 

RODO

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu Natalię Gretschel

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych oraz Ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.

  Administratorem jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu Natalia Gretschel mający siedzibę w Olkuszu przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego 61 – jako funkcjonariusz publiczny odpowiada za wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 22 marca 2018r. . o komornikach sądowych i egzekucji. Z administratorem można skontaktować się poprzez:

e-mail: olkusz@komornikid.pl , komornik.olkusz@wp.pl
telefonicznie – 32 643-30-39, 516-370-330
pisemnie na adres siedziby administratora : Olkuszu przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego 61

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu Natalia Gretschel otrzymała dane osobowe w ramach wykonywania ustawowych zadań nałożonych na komornika sądowego w Olkuszu , a także w związku z realizacją zawartych umów. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych oraz Ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu Natalia Gretschel otrzymuje dane osobowe od wierzycieli i innych osób trzecich a także ze źródeł publicznych.

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu Natalia Gretschel stronom oraz uczestnikom postępowania egzekucyjnego, postępowania zabezpieczającego oraz w ramach wykonywanych innych czynności do których upoważniony jest komornik z mocy ustawy a także urzędom, instytucjom uczestniczącym w postępowaniach prowadzonych w ramach czynności wykonywanych z mocy w/w ustaw. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu Natalia Gretschel także podmiotom przetwarzającym, realizującym na rzecz administratora danych zadania m.in. w zakresie obsługi księgowej czy informatycznej.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu Natalia Gretschel będzie przechowywać dane przez okres, w którym komornik zobowiązany jest do zachowania danych na podstawie obowiązujących przepisów. Okres przechowywania akt spraw prowadzonych przez komornika jest wskazany w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2011 r. w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych (Dz.U.2016.370 t.j.).

Przetwarzanie Pani/Pana danych przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu Natalia Gretschel może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

Informuję, że jeżeli Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu Natalia Gretschel posiada Pana/Pani dane osobowe, w każdej chwili możliwe jest żądanie do nich dostępu, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Jednakże, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu Natalia Gretschel może odmówić wykonania żądania, jeżeli przetwarzania danych osobowych wymagają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Osoba, której dane dotyczą ma prawo, jeżeli uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r., złożyć skargę w związku z przetwarzaniem przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu Natalia Gretschel danych osobowych do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – 00-193 Warszawa Ul. Stawki 2.

W przypadku przetwarzania przez Kancelarię Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu Natalia Gretschel danych osobowych na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie poprzez przesłanie takiej informacji na adres e-mail kancelarii, telefonicznie lub pisemnie na adres kancelarii. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

W jaki sposób wszcząć postępowanie egzekucyjne ?

W celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego wierzyciel na piśmie, ustnie do protokołu w kancelarii komornika lub za pośrednictwem portalu EPU ( Elektroniczne Postępowanie Upominawcze ) składa wniosek o wszczęcie postępowania. Wniosek powinien zawierać :

  • wskazanie stron postępowania tj. dłużnika i wierzyciela (imiona, nazwiska, miejsce zamieszkania, numery PESEL lub NIP , w przypadku osób prawnych numer Regon , NIP lub KRS)
  • wskazanie  świadczeń pieniężnych, jakie ma wyegzekwować komornik.
  • oznaczenie komornika sądowego, do którego wniosek jest kierowany
  • wniosek egzekucyjny musi zostać podpisany przez wierzyciela lub jego pełnomocnika, Jeżeli jest ustanowiony pełnomocnik  koniecznym jest załączenie do wniosku stosownego pełnomocnictwa.
  • do składanego wniosku należy dołączyć oryginał tytułu wykonawczego

 

Czym jest tytuł wykonawczy ?

Tytułami wykonawczymi co do zasady są orzeczenia Sądowe (wyroki, postanowienia, ugody, nakazy zapłaty, akty notarialne), zaopatrzone w klauzulę wykonalności.

Zgodnie z art.776 k.p.c. Komornik Sądowy nie może prowadzić postępowania egzekucyjnego bez oryginału tytułu wykonawczego. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Tytułami egzekucyjnymi są również orzeczenia sądów państw członkowskich UE, ugody zawarte przed takimi sądami lub zatwierdzone przez takie sądy oraz dokumenty urzędowe sporządzone w państwach członkowskich UE, opatrzone w tych państwach zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego.

Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.